четвъртък, 13 юни 2019 г.

БИНАРНО ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО ГР.ВРАЦА


Бинарното обучение по кетъринг е иновативна практика на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в гр. Враца.

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца за втора поредна година е включена в списъка с иновативни училища на Министерство на образованието и науката. През 2017/2018 учебна година бе единствената иновативна професионална гимназия в професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. Опитът на ПГТР вече е предаден на ПГ „Ген. Владимир Заимов“ гр. Сопот.  Тази година предстои взаимно представяне на иновациите при разменени гостувания по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН. Предстои опитът на ПТГР Враца да бъде предаден и  на ПГ по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Петрич, което е неиновативно училище.

Традиционно в ПГТР постъпват ученици, които изпитват съществени затруднения по отношение на чуждоезиковото   обучение. Пропуските,  натрупани  в    прогимназиалния курс,    превръщат предмета в истинско изпитание. В същото  време   комуникацията  на чужд език е задължително условие   за   тяхната успешната  реализация.  В   съвременното    глобално   общество, в което границите между европейските страни са почти заличени, професиите, свързани с търговията и ресторантьорския бизнес са немислими без познания по чужд език. Затова и   учебният предмет Чужд език по професията – английски език е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ и се изучава както в Х и ХІ, така и в ХІІ клас.  Пред педагогическия колектив изниква предизвикателството да потърси такива методи и форми на обучение, които да провокират любопитството и интереса на учениците, да ги подтикнат към активност и самостоятелност. Ето защо с пълното съзнание за неизбежните рискове, които съпътстват подобна дейност, ПГТР гр. Враца решава да въведе иновативни практики, чрез които да се решат организационните проблеми и да се повиши качеството на образованието. Целта на иновацията е да се постигне по-голяма ефективност в усвояването на знания и тяхното  приложение по предметите Чужд език по професията – английски език и Сервиране и барманство, да се улеснят учениците в процеса на обучение, да се  повиши техният интерес, да   се постигне   комуникативна   компетентност,   която  ще  бъде използвана в  житейски  професионални ситуации  като  предпоставка за успешна реализация, да се постигне качество в образованието.

От ключовите компетентности в Европейската референтна рамка предложената иновация развива общуването на чужд език, умения за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и творчество. Освен това като практика, която е интересна и атрактивна за  учениците, тя спомага за подобряване обхвата на децата в ученическа възраст и за превенция на отпадането от образователната система. По отношение на педагогическите специалисти, включени в иновацията, безусловно се повишава тяхната квалификация и се създават условия за кариерно развитие. Ефективният учител  преподава   не    само    знания,   а  изгражда навици и формира житейски умения у учениците. Той е морално   отговорен   към   своите ученици. Дава   своите   грижи   с любов към всеки ученик, поверен му от неговите родители. Това е успешната философия, която прави от тийнейджърите – личности.

Иновацията в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца е свързана с въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, с организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда, с използване на нови методи на преподаване по  учебните предмети от задължителната  професионална подготовка - Чужд език по професията – английски език и Сервиране и  барманство. През целия курс на обучение в единадесети и дванадесети клас двата учебни предмета Чужд език по професия и сервиране и барманство се изучават бинарно, с двама учители.

ПГТР има дългогодишен опит при осъществяване на комплексни уроци и екипът смята, че това е една възможност за по–качествено образование, тъй като учебният материал се усвоява в по – висока степен, по достъпен е  и се провокира интересът на учениците към него. 
На 11.06.2019г. в ПГТР се проведе открит урок в иновативната паралелка в XI клас. Присъстваха експерти от МОН и РУО, директорът на Иновативно основно училище „Васил Левски“ Румен Петков, представители на Обществения съвет Мария Панайотова от ТПП - Враца – представител на работодателите, Гергана Ерменкова представител на Община Враца,  Васил Коцов Николов – представител на родителите, баща на Катрин Коцова, Диана Константинова Иванова – представител на родителите – майка на Петър Мирославов Петров, Денислав Митов – представител на Училищното настоятелство при ПГТР - бизнесмен, ресторантьор.

Учителите, които представиха иновативният урок са Мариана Стефанова - Старши учител по Чужд език-английски език и инж.Цветомира Иванова - учител, практическо обучение в професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.
Те умело структурираха дейностите в часа: преговор, представяне на темата на български и на английски език, диалози за правене на поръчка и консултиране на гостите на български и на английски език, демонстрация на зареждане на маса с тристепенно меню, съпроводено с диалог между сервитьор и клиенти, сервиране на напитки – вода и червено вино/сок/,  презентации  на новия урок, дидактическа игра за зареждане на маса – с тристепенно меню и напитки – на български и английски език, комуникация между учители и ученици и между ученици,  дискусия, дебат – лист меню и описания на вината.

Всички материали и презентацията по урока са качени в сайта на професионалната гимназия гимназията ebook.pgtr-vratza.com.
Учениците споделят, че са доволни от подготвените от учителите уроци. С желание посещават учебните занятия. Чувстват се подготвени. Иновативното обучение е оправдало тяхното очакване. В сравнение с миналата учебна година се чувстват по уверени и по двата предмета. Предпочитат различни методи на преподаване – от онлайн наблюдения, през упражнения по двойки, индивидуални задачи и други.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

БИНАРНО ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО ГР.ВРАЦА

Бинарното обучение по кетъринг е иновативна практика на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в гр. Враца. Професионалн...