петък, 12 октомври 2018 г.

Победител в националния конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в страната


Победител в националния конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори
в дуална система на обучение в 
професионалното образование и обучение в страната

по проект Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение /ПОО/ (Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET systems - Learning by Doing), Референтен № DTP1-075-4.1, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.


https://www.youtube.com/watch?v=eG7vzSfw8bA&feature=youtu.be

сряда, 10 октомври 2018 г.

Обмен на персонал

В периода 4 и 5 октомври 2018 г., в рамките на проект Learning by Doing се проведе Обмен на персонал, в град София, с  участието на представители на МОН, ТПП-Враца, НАПОО, РУО Враца, Агенция по заетостта и представители и заинтересовани страни от страна на партньорите по проекта.
Събитието се състоя в НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, гр. София. От името на двете партньорски организации от България, Търговско-промишлена палата – Враца и Регионално управление на образованието, Враца г-жа Галина Евденова представи актуална информация относно проекта, изпълнението на дейностите, същността на дуалното обучение и предизвикателствата пред базирано на работа учене и модернизиране на системата за професионално образование и обучение. Министерство на образованието и науката, Дирекция „Професионално образование и обучение, представи презентация на тема „Предизвикателства и съответстващи политики на МОН за модернизиране на ПОО и въвеждане на дуалната система на обучение в България“. Също така по време на събитието беше представен и пилотния проект ДОМИНО. Изнесените презентации: за Участието на бизнеса в разработване на учебни планове и програми: представена от национален експерт по  дуално образование и „Обучението на възрастни в реална работна среда – предизвикателства и решения“, представена от НАПОО предизвикаха голям интерес и дискусия.
На 5 октомври участниците посетиха ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“ – СОФИЯ  - най-голямото професионално училище в България и на Балканския полуостров с над 52-годишна история, с 1000 ученици в различни форми на обучение - дневна, самостоятелна и индивидуална. Участниците се запознаха с добри практики от ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ по следните специалности: Топлотехника - отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна; Топлоенергетика, Електрообзавеждане на електрически превозни средства (ЕПС) за градски транспорт, Автотранспортна техника и Автомобилна мехатроника.
За повече информация относно събитието и проекта, моля свържете се с г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271, e-mail: cci-vr@online.bg


понеделник, 24 септември 2018 г.

Професионалното образование успя да пробие в област Враца

През новата учебна година във Врачанска област 63% от осмокласниците ще учат в професионални гимназии. Други 43% ще се обучават в гимназии с различни профили. Темата за професионалното образование фокусира общественото внимание и недоволство още в началото на годината, когато се формираше държавният план-прием, който предвиждаше седмокласниците да се насочват към изучаването в гимназиалния курс на професии, от които се нуждае местният бизнес. Врачанският регион е един от първите у нас, в който се работи активно и за утвърждаването на една от формите на професионалното образование – дуалната система. 
Пробивът на професионалното образование във Враца дойде след дълго обществено противопоставяне в борбата за все по-намаляващия брой ученици. В остър спор влязоха всички свързани с образователната система. На двата полюса бяха гимназиите с профилираните паралелки и амбицията единствени да подготвят високо образовани кандидат-студенти и професионалните гимназии със самочувствието, че само те могат да задоволят бизнеса в глада му за кадри.
Галина Евденова – началник на Регионалния образователен инспекторат във Враца, коментира: „Независимо от трудностите при преодоляване на предразсъдъците и наложилите се схващания, че профилираното обучение е предпочитано от завършващите 7 клас, ние успяхме да предложим ефективен модел за утвърждаване на професионалното образование в отговор на потребностите на региона от кадри, които ще се обучават по професии, заявени от работодателите. Записани в редовна форма на обучение са 1350 ученици, от които 853 са в професионални паралелки и 497 – в профилирани паралелки. 34 са професиите и 10 профилите, които ще бъдат изучавани от този випуск“.
Евденова отчете, че учебната година е успешна и за дуалната форма на обучение.
Областният управител на Враца Малина Николова каза: „Истинското предизвикателство пред нас е подготовката на учениците от 11 клас, записани в дуална форма на обучение, за включването им в реалния работен процес. Наложи се съвместно да трасираме пътя, по който това ще се случи и проведохме среща с представители на МОН, МТСП, ГИТ, Строителната камара за уточняване на редица въпроси, за които прилагането на действащата нормативна уредба не дава пълнота“.
Николова подчерта, че са предложили на МОН въвеждане на нова Национална програма за подпомагане на дуалната система на обучение. 
Репортаж на БНР. Източник: http://bnr.bg/

четвъртък, 23 август 2018 г.

Професия машинен техник

Представяме Ви професията машинен техник. Машинният техник изпълнява дейности свързани с проектиране, конструиране, експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоражения. Машинният техник изработва схеми,  чертежи на детайли, сглобени единици. Поркетира и конструира детайли и възли. Използва техническа литература и съвременни софтуерни продукти за якостно пресмятане и конструиране.
Машинният техник изработва детайли на металорежещи машини с точност и качество по зададен чертеж.
Поддръжка и контролира ефективната експлоатация на машини, механични инсталации и съоражения в различни сфери на промишленото производство: химическата, хранително-вкусовата, дървообработващата, минната, текстилната, шевната и обувната промишелност, в металургията, в хидро- и пневмотехниката.
Машинният техник организира и изпълнява своевременен ремонт на видовете обурудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления.
Организира периодични прегледи, разкрива и анализира причините за преждеременно износване на отделните детайли и възли.
В своята работа машинният техник използва справочна техническа литература и техническа документация, софтуерни продукти. Изпълнението на голяма част от дейностите се свежда до използване на различни видове металорежещи и измервателни инструменти, както и приспособления за установяване.
Работи с различни видове машини, системи за управление, механични инсталации и съоражения съобразно вида на промишленото производство.
Машинният техник отговаря за работата на други работници.
Условията за работа при изпълнение на някои от дейностите на машинния техник са свързване с повишено ниво на шума, замърсеност на въздуха, работа на открито, ниски температури и др.

четвъртък, 9 август 2018 г.

Професия монтьор на железопътна техника

Представяме Ви професията монтьор на железопътна техника. След завършване на обучението по професията "Техник по железопътна техника" - трета степен на професионалната квалификация, обучаваният трябва да:
- познава и използва лични предпазни средства, знае и прилага основните правила за здравословни и безопасни правила на труд при техническо обслужване, диагностиката, поддръжката и ремонта на железопътната техника, не замърсява с работата си околната среда;
- организира и отговаря за спазване  изискванията за техника на безопасност и хигиена и охрана на труда, пожарна и аварийна безопасност на определените работни места;
- познава пазарните отношения устройството на железопътната инфраструктура, мястото и ролята на отделните лица, фирми, институции и държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на  трудовата си дейност в работен екип, формулира проблеми, задава въпроси и прави отчет за извършената работа;
- формулира и участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства и търси помощ от тях, отнася се с чувство  за отговорност при организиране, изпълнение и контрол на поставените задачи;
- разбира ролята си в трудовия процеси съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- участва в мениджмънта на предприятието и оценява стойността на работата, като използва вътрешни и външни (независими) стандарти за качеството й;
- намира и съхранява информация в компютъра, съставя текст и таблици;
- осъществява комуникация на чужд език, разбира и чете необходимата стандартна техническа документация на чужд език;
Техникът на ж.п. техника може да ремонтира и поддържа машините, апаратите, уредите и съоръженията в ж.п. техниката. Той знае и прилага основни технологични операции за изработване на детайли за ж.п. техника. Организира дейности по демонтаж и монтаж на възли и агрегати, отстранява повреди и открива причините за настъпването им. Разчита чертежи и електро схеми, извършва следремонтни изпитания на ж.п. техниката, осигурява дългосрочна и безотказна работа. Анализира и регулира показанията на контролно-измервателната техника. Използва приложен софтуер, стандарти, справочна и каталожна литература.

понеделник, 16 юли 2018 г.

Победител в националния конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в странатаТърговско-промишлена палата Враца и
МОН-Регионално управление на образованието Враца обявяват

Победител в националния конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори
в дуална система на обучение в 
професионалното образование и обучение в страната

по проект Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение /ПОО/ (Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET systems - Learning by Doing), Референтен № DTP1-075-4.1, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Допуснатите до оценка проекти бяха оценени от жури на национално ниво съставено от Държавен експерт „Професионално образование и обучение“ в МОН, Директор на Дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО, Национален експерт по дуално образование, Художник, експерт „Приложна графика“/Графичен дизайн и Управител на „Чех Пласт“ ООД, председател на Асоциация „Български врати и прозорци” с Председател на комисията Мениджъра по проекта и Изп. Директор на ТПП-Враца.
Съгласно експертната оценка победител е проект
 с автор Димитър Бонков:


четвъртък, 5 юли 2018 г.

Допуснати до оценка проекти в конкурса за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуалното професионално образование и обучение


ДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ЗА УЧАСТИЕВ „Национален конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуалното професионално образование и обучение (ДПОО) от страната“

1.    Проект „ Образованието е кауза, бъдещето - цел";
2.    Проект „Дуална квалификация - Трудът е знание!“
3.    Проект „Динамични и образовани!“;
4.    Проект „Dynamic & Educated!
5.    Проект „Знанието е светлина, опитът е практика, двете заедно – бъдеще!“
6.    Проект „ИЗГРАЖДАМЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ”.

Победителят ще бъде обявен публично до 12:00 часа на 16 юли 2018 г. в секцията на проекта, както и в блога на проекта.

Победител в националния конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в страната

Победител в националния конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в  професионалн...