четвъртък, 13 юни 2019 г.

БИНАРНО ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО ГР.ВРАЦА


Бинарното обучение по кетъринг е иновативна практика на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в гр. Враца.

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца за втора поредна година е включена в списъка с иновативни училища на Министерство на образованието и науката. През 2017/2018 учебна година бе единствената иновативна професионална гимназия в професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. Опитът на ПГТР вече е предаден на ПГ „Ген. Владимир Заимов“ гр. Сопот.  Тази година предстои взаимно представяне на иновациите при разменени гостувания по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН. Предстои опитът на ПТГР Враца да бъде предаден и  на ПГ по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Петрич, което е неиновативно училище.

Традиционно в ПГТР постъпват ученици, които изпитват съществени затруднения по отношение на чуждоезиковото   обучение. Пропуските,  натрупани  в    прогимназиалния курс,    превръщат предмета в истинско изпитание. В същото  време   комуникацията  на чужд език е задължително условие   за   тяхната успешната  реализация.  В   съвременното    глобално   общество, в което границите между европейските страни са почти заличени, професиите, свързани с търговията и ресторантьорския бизнес са немислими без познания по чужд език. Затова и   учебният предмет Чужд език по професията – английски език е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ и се изучава както в Х и ХІ, така и в ХІІ клас.  Пред педагогическия колектив изниква предизвикателството да потърси такива методи и форми на обучение, които да провокират любопитството и интереса на учениците, да ги подтикнат към активност и самостоятелност. Ето защо с пълното съзнание за неизбежните рискове, които съпътстват подобна дейност, ПГТР гр. Враца решава да въведе иновативни практики, чрез които да се решат организационните проблеми и да се повиши качеството на образованието. Целта на иновацията е да се постигне по-голяма ефективност в усвояването на знания и тяхното  приложение по предметите Чужд език по професията – английски език и Сервиране и барманство, да се улеснят учениците в процеса на обучение, да се  повиши техният интерес, да   се постигне   комуникативна   компетентност,   която  ще  бъде използвана в  житейски  професионални ситуации  като  предпоставка за успешна реализация, да се постигне качество в образованието.

От ключовите компетентности в Европейската референтна рамка предложената иновация развива общуването на чужд език, умения за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и творчество. Освен това като практика, която е интересна и атрактивна за  учениците, тя спомага за подобряване обхвата на децата в ученическа възраст и за превенция на отпадането от образователната система. По отношение на педагогическите специалисти, включени в иновацията, безусловно се повишава тяхната квалификация и се създават условия за кариерно развитие. Ефективният учител  преподава   не    само    знания,   а  изгражда навици и формира житейски умения у учениците. Той е морално   отговорен   към   своите ученици. Дава   своите   грижи   с любов към всеки ученик, поверен му от неговите родители. Това е успешната философия, която прави от тийнейджърите – личности.

Иновацията в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца е свързана с въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, с организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда, с използване на нови методи на преподаване по  учебните предмети от задължителната  професионална подготовка - Чужд език по професията – английски език и Сервиране и  барманство. През целия курс на обучение в единадесети и дванадесети клас двата учебни предмета Чужд език по професия и сервиране и барманство се изучават бинарно, с двама учители.

ПГТР има дългогодишен опит при осъществяване на комплексни уроци и екипът смята, че това е една възможност за по–качествено образование, тъй като учебният материал се усвоява в по – висока степен, по достъпен е  и се провокира интересът на учениците към него. 
На 11.06.2019г. в ПГТР се проведе открит урок в иновативната паралелка в XI клас. Присъстваха експерти от МОН и РУО, директорът на Иновативно основно училище „Васил Левски“ Румен Петков, представители на Обществения съвет Мария Панайотова от ТПП - Враца – представител на работодателите, Гергана Ерменкова представител на Община Враца,  Васил Коцов Николов – представител на родителите, баща на Катрин Коцова, Диана Константинова Иванова – представител на родителите – майка на Петър Мирославов Петров, Денислав Митов – представител на Училищното настоятелство при ПГТР - бизнесмен, ресторантьор.

Учителите, които представиха иновативният урок са Мариана Стефанова - Старши учител по Чужд език-английски език и инж.Цветомира Иванова - учител, практическо обучение в професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.
Те умело структурираха дейностите в часа: преговор, представяне на темата на български и на английски език, диалози за правене на поръчка и консултиране на гостите на български и на английски език, демонстрация на зареждане на маса с тристепенно меню, съпроводено с диалог между сервитьор и клиенти, сервиране на напитки – вода и червено вино/сок/,  презентации  на новия урок, дидактическа игра за зареждане на маса – с тристепенно меню и напитки – на български и английски език, комуникация между учители и ученици и между ученици,  дискусия, дебат – лист меню и описания на вината.

Всички материали и презентацията по урока са качени в сайта на професионалната гимназия гимназията ebook.pgtr-vratza.com.
Учениците споделят, че са доволни от подготвените от учителите уроци. С желание посещават учебните занятия. Чувстват се подготвени. Иновативното обучение е оправдало тяхното очакване. В сравнение с миналата учебна година се чувстват по уверени и по двата предмета. Предпочитат различни методи на преподаване – от онлайн наблюдения, през упражнения по двойки, индивидуални задачи и други.
понеделник, 10 юни 2019 г.

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ОЧАКВАМЕ 56 % ОТ СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ДА ИЗБЕРАТ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

През тази година продължаваме преструктурирането на план-приема след седми клас не само от профилирани към професионални паралелки, но и към STEM профили и професии. Това е в отговор на колективната ни потребност от кадри с техническо професионално образование и необходимостта те да продължат обучението си и в такова висше образование. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на утвърдения от него и началниците на регионални управления на образованието държавен план-прием. По думите му след 10-15 години ще има недостиг на кадри във всички сфери. Той посочи, че най-голямо търсене ще има в секторите „Машиностроене“, „Електроника“, „Електротехника“, „Транспорт“ и „Енергетика“. Утвърдени са около 2400 паралелки в план-приема за кандидатстване след 7 клас. Тази година се очаква 56 % от учениците да изберат професионално образование.
162 паралелки са за обучение по защитените професии, като най-много са в областта на селското стопанство, електрониката, енергетиката. 316 са за професии с очакван недостиг на пазара. Най-много са в областта на транспорта, машиностроенeто, хранителната и текстилна промишленост, електротехниката и енергетиката. Броят на паралелките с дуална форма на обучение е 149,5. Тази година кандидатстването след 7 клас ще бъде изцяло електронно, за да се избегнат грешно въведени желания и данни, съобщи заместник-министър Таня Михайлова. Ако родителите нямат възможност да подадат заявление самостоятелно, могат да го направят в училищата-гнезда, определени от всяко РУО. Там учители ще въведат данните, а родителят ще може да ги провери на място. Подаването на документи за неспециализираните училища е от 3 до 5 юли 2019 г.
За първи път електронно ще бъдат оценявани и работите на седмокласниците, които на 17 и 19 юни ще се явят на Национално външно оценяване по български език и литература и математика. Затова учениците трябва да пишат с черен химикал. Ще се пише върху комплекти с уникален бар код, които са отпечатани и ще се изпращат от МОН. Изпитният вариант и тестът ще се изпращат по електронен път. На самия изпит, който тази година ще започне в 9,00 часа, учениците трябва носят документ за самоличност – лична, ученическа карта или бележник. Важно е да носят служебната бележка с входящия номер. Таня Михайлова подчерта, че за да разчитат на по-висок резултат на първия изпит, учениците трябва да пишат и по преразказа. Тя припомни, че кандидатстването става с получения брой точки от целия изпит.


Източник: https://www.mon.bg

понеделник, 3 юни 2019 г.

Учене чрез практика

Видеото представя основните и важни моменти при изпълнението на проект Learning by Doing/"Учене чрез практика“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Настоящето видео има за цел :

- да повиши капацитета и знанията на заинтересованите лица за по-ползотворно сътрудничество;

- да допринесе за протичащия процес на реформа в Системата на професионалното образование и обучение чрез модернизация за по-ефективен отговор на образованието и обучението на пазара на труда;


- да повиши ролята на фирмите за качеството на обучението при въвеждането на базирано на работа учене в системата на професионалното образование и обучение в региона.сряда, 29 май 2019 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


На 28.05.2019 г., Търговско-промишлена палата – Враца и Регионално управление на образованието, Враца организираха Заключителна пресконференция по проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение“ - Learning by Doing (Учене чрез практика).
Представителите на двете партньорски организации представиха резултатите от проекта и ролята на бизнеса за модернизация на базираното на работа обучение.
В рамките на събитието официално беше подписан Ангажимент за политики за модернизация на професионалното образование и обучение чрез базирано на работа учене от представителите на основните заинтересовани страни: Инж. Таня Михайлова - Заместник-министърът на образованието, г-жа Малина Николова – Областен управител Област Враца и  г-жа Илиана Филипова – Изпълнителен директор на ТПП-Враца. Всяка от страните, съгласно сферата си на дейност, компетентност и възможности на държавна и регионална власт и бизнес поеха ангажимент за реализиране на следните политики: Създаване на условия за ефективно кариерно ориентиране на учениците и младите хора; Реализиране на последователна политика за гарантиране на качество на професионалното образование и обучение и Споделяне на ангажиментите и отговорността между основните заинтересовани страни за реализиране на модерно и ефективно професионално образование и обучение, съответстващо на нуждите на бизнеса.
По време на пресконференцията г-жа Илиана Филипова награди с Грамоти фирми от областите строителство, шивашка промишленост, машиностроене, хранително-вкусова промишленост, за активно участие, подкрепа и ползотворно сътрудничество при реализиране на дейностите по проекта, а г-жа Евденова връчи Грамоти на училищата с дуална форма на обучение.
Пресконференцията завърши с представяне на специалното лого за отличаване на фирмите, участващи в дуална форма на обучение и видео-клип, представящ основните дейности и резултати по проекта.

петък, 24 май 2019 г.

Обмен на експерти по проект Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems (Learning by Doing)

На 29 май 2019 г. в гр. Щутгарт, Германия се проведе последния обмен на експерти по проект Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems (Learning by Doing), Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.
Експерти на българския партньор по проекта - Търговско-промишлена палата – Враца и Български Червен Кръст, в качеството на заинтересована страна,  посетиха Професионална гимназия за гериатрични грижи, Щутгарт (Kolping Altenpflegeschule), където се запознаха с три годишното обучение по професията АСИСТЕНТ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА .
Асистент на възрастни хора е професия, изискваща много от тези, които я упражняват. Също така е и професия, която дава много – както на асистента, така и на възрастните хора. Грижата за възрастните хора е изключително социално значима дейност в Германия, в частност във федералната провинция Баден-Вюртемберг. Асистентите помагат на нуждаещите се хора за един изпълнен с достойнство живот, след пенсионирането. Необходими са не само знания и умения, които отговарят на изискванията за грижа и подкрепа на възрастните хора.  Също толкова важно е отговорното и внимателно отношение към хората, за които асистента се грижи.
В допълнение към професионалната компетентност, по време на обучението гериатричните асистенти  придобиват висока степен гъвкавост, съпричастност, морална осведоменост и способност за справяне с конфликти. За възрастните хора те често са първата или единствена точка на контакт по лични и социални въпроси и по този начин развиват тясна връзка с хората, които се грижат за тях. Задачите, които един асистент изпълнява, могат да включват насърчаване и подкрепа на семейна и съседска помощ, насърчаване на социалните контакти, интересни дейности за свободното време на възрастните хора.
Задачите на всеки асистент на възрастни хора се разработват индивидуално, въз основа на индивидуалните биографии на възрастните хора, за които той се грижи. Задачата на гериатричната помощ не е да решава проблемите на възрастните хора, а да подкрепя засегнатите в преодоляването на техните проблеми. Това включва както помощ при лични кризисни ситуации, така и здравни грижи и съвети при ежедневни практически въпроси, например в областта на храненето и правните въпроси.
Обучението/ преквалификацията в Професионалната гимназия за гериатрични грижи, която посетихме трае три години и завършва с изпит за признаване квалификацията „Асистент на възрастни хора“. Теоретичните  и практически области на обучението са координирани от държавата. Обучението обхваща общо 2100 часа, уроците се провеждат на модули, редуващи се между училище и практика. За практическото обучение са предвидени 2500 часа. Бъдещите асистенти сключват договор за обучение с "доставчика на практическо обучение" – Дом за възрастни хора или Червения кръст. По време на практиката асистентът на възрастни хора се подпомага реално както от персонала на доставчика на практическото обучение, така и от преподавателите на Професионалната гимназия за гериатрични грижи.
Обучението има за цел да даде възможност за независима, самоотговорна и холистична грижа на възрастните хора в Щутгарт.  Концепцията на обучението допринася за това, съдържанието на урока вече да не се дефинира по теми, а по области на обучение. Учебните области позволяват интердисциплинарно обучение и отчитат конкретните професионални задачи в грижите за възрастните хора. Примерни учебни области са : Планиране, документиране и оценка на грижите за възрастните хора,  Грижа за възрастните хора и ситуации, Ръководство, консултации и водене на дискусии,  Участие в медицинска диагностика и терапия, Социални мрежи на възрастни хора в контекста на грижите за тях, Подпомагане на възрастни хора в техните дневни грижи, Развиване на професионално самопознание. По време на обучението в Професионална гимназия за гериатрични грижи, Щутгарт, обучаемите натрупват професионален опит  и след две години имат възможност за самостоятелна заетост или по-висока квалификация.
Грижата за възрастните хора е професия с бъдеще не само в Германия, но и в страните партньори по проекта от поречието на река Дунав. В тази връзка нашите експерти обмениха познания и добри практики с експертите от Хърватска, Словения, Босна и Херцеговина.  Мащабността на перспективата за кариера в тази област става ясна, когато всички заинтересовани страни обърнат внимание на факта, че само след няколко години около една трета от нашето население ще бъдат възрастни хора. Много от тях ще се нуждаят от  извънболнична грижа в домовете си, в стационарни и полустационарни бази, както и в консултативни центрове за възрастни хора.
Обменът на експерти продължи с представяне на Центърът за професионално обучение към Индустриална Търговска Камара Щутгарт, (Vocational Education and Training Center, IHK Stuttgart) и представяне на немската дуалната образователна система, в контекста на законовите действия на експертите от Индустриална Търговска Камара Щутгарт.
Представителите на българския партньор по проекта - Търговско-промишлена палата – Враца получиха изключително интересни предложения за бъдещи сътрудничество и партньорства. Те са насочени основно към обмяна на методики и програми за обучения, мобилност на кадри, включително разработван и представяне на проектни предложения по Програма Еразъм+, съвместно с училища от област Враца и Филиал „Проф. д-р И. Митев” – Враца – Медицински Университет.
Откриване на нова паралелка в Гимназия Христо Ботев в град Оряхово

От новата учебна година в Гимназия Христо Ботев в град Оряхово ще има нова паралелка за обучение за работа и поддръжка на машини с ЦПУ. Това ще се случи чрез сътрудничество между МОН, община Оряхово, гимназията и местния бизнес. В тази връзка в Агротехчаст проведохме ден на отворените врати, на който запознахме бъдещите ученици с нашето производство. Надяваме се да им е било интересно и някой ден да са щастливи, че са направили избора да се запишат в тази паралелка.петък, 17 май 2019 г.

Обмен на експерти по проект Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems (Learning by Doing)


В периода 13 и 14 май 2019 г., в град Ейзенщад, Австрия, по проект Learning by Doing/"Учене чрез практика“, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020,  беше организиран Обмен между експерти от дунавските страни – партньори по проекта, в сферата на професионалното образование и дуалното обучение.
Основната цел на обмена на експерти беше партньорите по проекта и международните експерти да  получат представа за функционирането на австрийската система за професионално образование и дуално обучение, включително изучаване на двойния процес на професионално обучение, както и провеждането на стажуване при фирмите.
Дуалното професионално обучение в Австрия, има за цел да предостави на учениците пълен набор от професионални компетенции, които им позволяват да изпълняват задачите си ефективно, новаторски, самостоятелно и в сътрудничество с други. Учениците прекарват част от обучението в училище, и част от обучението си във фирма, която работи в тясно сътрудничество с институцията.
В първия ден на програмата, г-жа Нора Тефнер-Аташе Външна търговия, Посолство на Унгария, Виена представи австрийската система за професионално образование и обучение и представи какво е необходимо, за да може една компания да се включи в ПОО. Г-н Стефан Вагнер, Директор на Професионална гимназия Айзенщат, представи положителното въздействие на дуалното обучение и стажуването върху образователната система в региона.
През втория ден бяха изнесени следните презентации: Представяне  на системата на ПОО в Австрия от г-н Peter Löschl, Austrian Business Agency; Представяне  на системата на ПОО в Бургенланд от г-жа Alexandra Baier, College of Burgenland и Приносът на Камарите към системата на ПОО в Burgenland. Също така г-н Герхарт Шол от Regionalmanagement Burgenland Ltd. показа примери за добри практики в предприемаческите отношения, както и професионалния опит, натрупан в компаниите и ползите от училищните семинари. Програмата завърши с посещение на NUR Elektrotechnik GmbH.


БИНАРНО ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО ГР.ВРАЦА

Бинарното обучение по кетъринг е иновативна практика на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в гр. Враца. Професионалн...